Közösségi szolgálat | Trefort Ágoston Technikum

Közösségi szolgálat

2017-06-27

Iskolánkban a közösségi szolgálattal kapcsolatos kérdésekkel Alberti Juditot keressék!
E-mail: dobosne.gabriella@trefortszki.hu

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezései:

107. §
(1) A technikumban az érettségi vizsga megkezdésének feltétele legalább ötven óra közösségi szolgálat teljesítése. 
(2) A szakképző intézmény feladata és az igazgató felelőssége a tanuló választása alapján a közösségi szolgálat megszervezése és annak teljesítésére időkeret biztosítása. Az osztályfőnök vagy az ezzel a feladattal megbízott oktató a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet. 
(3) A közösségi szolgálat keretei között 
a) az egészségügyi, 
b) a szociális és karitatív, 
c) az oktatási, 
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelemi,
f) a katasztrófavédelmi, 
g) a rendvédelmi szerveknél bűn- és balesetmegelőzési területen folytatható tevékenység. 
(4) A közösségi szolgálat a szakképző intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat. 
(5) A tanulót fogadó szervezetnek a (3) bekezdés a) és g) pontjában meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania. A közösségi szolgálatot koordináló oktató az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb ötórás felkészítő, majd legfeljebb ötórás záró foglalkozást tart. 
(6) A közösségi szolgálat teljesítése keretében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati időt kell érteni azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe. 
(7) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. 
(8) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként 
a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a kiskorú tanuló törvényes képviselőjének egyetértő nyilatkozatát, 
b) a naplóban és a törzslapon a kijelölt oktatónak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését,
c) a szakképző intézmény a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig a szakképző intézménynél marad, 
d) a szakképző intézmény a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti, 
e) a szakképző intézményen kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor a szakképző intézmény és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a végzett tevékenységeket, a mentor nevét és feladatkörét.

A közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok:


Együttműködési megállapodás minta szervezetek számára – 2 példányban, kitöltve, a befogadó szervezet által aláírva és lepecsételve a közösségi szolgálat megkezdése előtt kell Alberti Juditnak leadni.
Elektronikus napló

Tovább az elektronikus naplóra
(Kattintson a képre)

Duális képzés

(Kattints a képre)
(Kattintson a képre)

Nyertes pályázataink

Nyertes pályázatok
(Kattintson a képre)

Ökoiskola

Tovább az elektronikus naplóra
(Kattintson a képre)

CISCO Networking Academy

CISCO Networking Academy
(Kattintson a képre)

Óbudai Egyetem Villamosmérnöki Kar

CISCO Networking Academy
(Kattintson a képre)